Tin tức

Giới thiệu Tính năng VIP

03/06/2019

Tính năng VIP
 
Ngự Kiếm Vấn Tình có tổng cộng 15 cột mốc VIP.
Với mỗi 1 KNB bạn nhận được từ nạp sẽ tính vào 1 điểm VIP
 
Chi tiết Điểm tích lũy để lên cấp VIP và quà VIP của từng cấp được ghi chi tiết bên dưới, chư vị có thể tham khảo để nắm thêm chi tiết:

Vip 1:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 1 .
Có tính năng truyền tống.
EXP đánh quái ngẫu nhiên cộng thêm 20%.
Phụ bản tăng bậc 1 lần cài lại ngẫu nhiên.
Tăng số lần mua phụ bản thủ hộ 1 lần
Số lần khiêu chiến PVP ngẫu nhiên mua 10 lần.
Mở Bảo Rương Bang tăng đến 6 cái.Vip 2:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 2.
Có toàn bộ đặc quyền Vip 1.
Thiên Thần BOSS số lần vào tăng đến 3 lần
Số lần khiêu chiến phụ bản Đồ Ma ngẫu nhiên mua 6 lần.
Số lần khiêu chiến phụ bản Tòa Yêu Tháp ngẫu nhiên mua 3 lần.
Bảo Bảo BOSS số lần vào tăng đến 3 lần.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 800.Vip 3:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 3.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 2.
Phụ bản tăng bậc 2 lần cài lại ngẫu nhiên.
Nhiệm vụ hộ tống 1 lần cài lại ngẫu nhiên.
Tăng số lần mua phụ bản exp 1 lần.
Thiên Thần BOSS số lần vào tăng đến 4 lần.
Số lần khiêu chiến phụ bản ĐỒ MA ngẫu nhiên mua 8 lần.Vip 4:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 4.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 3.
Mở Bảo Rương Bang tăng đến 7 cái.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 1700.Vip 5:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 5.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 4.
Phụ bản tăng bậc 2 lần cài lại ngẫu nhiên.
Bảo Bảo BOSS số lần vào tăng đến 5 lần.
Thiên Thần BOSS số lần vào tăng đến 5 lần.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 2200.Vip 6:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 6.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 5.
Phụ bản tăng bậc 3 lần cài lại ngẫu nhiên.
Tăng số lần mua phụ bản thủ hộ 2 lần.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 2800.
 


VIP 7:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 7.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 6.
Nhiệm vụ hộ tống 3 lần mua ngẫu nhiên.
Tăng số lần mua phụ bản exp 2 lần.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 3400.VIP 8:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 8.
Có toàn bộ đặc quyền VIP7.
Có thể đào Bảo Rương Bang tăng đến 8 cái.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 4100.VIP 9:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 9.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 8.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 4800. 
VIP 10:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 10.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 9.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 5600.VIP 11:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 11.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 10.
Tăng số lần mua phụ bản exp 3 lần.
Tăng số lần mua phụ bản thủ hộ 3 lần.
Chiến lực VIP ngẫu  nhiên tăng đến 6400.VIP 12:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 12.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 11.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 7300.VIP 13:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 13.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 12.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 8200.VIP 14:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 14.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 13.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 9200.VIP 15:
Nhận được lễ bao chuyên thuộc VIP 15.
Có toàn bộ đặc quyền VIP 14.
Chiến lực VIP ngẫu nhiên tăng đến 10200.