Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống rèn

03/06/2019

Giới thiệu hệ thống rèn:
Tính năng cường hóa :
Cường hóa khai mở khi bạn đạt cấp 10Tiêu hao nguyên liệu đá cường hóa (có thể đổi ở shop dùng KNB khóa hoặc dùng Ma Tinh để đổi.

Ở cấp cường hóa +5 trở lên sẽ có xác suất thất bại, khi thất bại bị lùi 1 cấp cường hóa. Dùng bùa bảo vệ cường hóa sẽ khiến việc cường hóa thấtt bại KHÔNG BỊ lùi 1 cấp. Bùa bảo vệ cường hóa nhận trong sự kiện vận hành.Tính năng tăng sao:
Tăng sao trang bị khai mở ở cấp 30.Tăng sao tiêu tốn ma tinh (kiếm được bằng cách tiêu hủy trang bị)


Tính năng khảm đá:
Khảm đá khai mở ở cấp 80.Đá khảm có thể tìm kiếm ở PB Leo Tháp, Tầm Bảo và các sự kiện vận hành.

Tính năng Thần Chú: 
Thần chú khai mở ở cấp độ 180.Thần chú tiêu hao Đá Thần Chú và Thần Chú Thiết (có thể tìm kiếm & thu thập thông qua tính năng Tầm bảo)Tính năng Tiên Giới:
Tiên giới khai mở ở cấp độ 250.Tiên giới có thể tìm kiếm thông qua tính năng tầm bảo.Nâng cấp tiên giới tiêu hao Đá Tiên Giới, nhận được thông qua hoạt động săn BOSS.