Cẩm nang

Giới thiệu hệ thống Hình Tượng

01/06/2019

Tính năng Tọa Kỵ:
Tọa kỵ khai mở ở cấp độ 44Tọa kỵ thăng cấp tiêu tốn Đan tăng tọa kỵ, có thể tìm kiếm thông qua đổi trong shop (10 knb hoặc 1500 ma tinh) và đi phụ bản.Tọa kỵ có kỹ năng riêng, có thể nâng cấp bằng Sách Kỹ Năng Tọa Kỵ , sách này thu thập thông qua các hoạt động vận hành.Tính năng Vũ Dực:
Vũ Dực khai mở ở cấp độ 80.Vũ Dực thăng cấp tiêu tốn đan tăng Vũ Dực, có thể tìm kiếm thông qua đổi trong shop (10 knb hoặc 1500 ma tinh) và đi phụ bản.Vũ Dực sở hữu bộ kỹ năng riêng, có thể tìm kiếm thông qua các hoạt động vận hành.Tính năng Linh Đồng:
Linh Đồng khai mở ở cấp độ 240.Linh Đồng thăng cấp tiêu tốn Đan tăng Linh Đồng, có thể đổi trong shop với giá 10 knb.Tính năng Vòng Sáng:
Vòng sáng khai mở ở cấp độ 80.Vòng Sáng thăng cấp tiêu tốn Đan tăng Vòng Sáng, có thể tìm kiếm thông qua đổi trong shop (10 knb hoặc 1500 ma tinh) và đi phụ bản.Vòng Sáng sở hữu bộ kỹ năng riêng, có thể tìm kiếm thông qua các hoạt động vận hành.Tính năng Dấu Chân
Dấu Chân khai mở ở cấp độ 200.Dấu Chân thăng cấp tiêu tốn Đan tăng Dấu Chân, có thể tìm kiếm thông qua đổi trong shop (10 knb hoặc 1500 ma tinh) và đi phụ bản.Dấu Chân sở hữu bộ kỹ năng riêng, có thể tìm kiếm thông qua các hoạt động vận hành.Tính năng Chiến Kỵ:
Chiến Kỵ khai mở ở cấp độ 220.Chiến Kỵ thăng cấp tiêu tốn Đan tăng Chiến Kỵ, có thể tìm kiếm thông qua đổi trong shop (10 knb hoặc 1500 ma tinh) và đi phụ bản.